Justitia må være blind …

… men ikke hennes dommere. De kan heller Ikke være døve. Det har Borgarting lagmannsrett nå gitt Oslo Tingrett medhold i og forkastet Blindeforbundets anke etter at en blind person  ble strøket fra ljustisiaisten over meddommere, -meddommerutvalget.

I saken står bl.a. FNs konvensjon for funksjonshemmede mot ” hensynet til en forsvarlig, rettferdig og tillitvekkende rettergang”.

Siste nytt er at kjennelsen nå er anket til Høyesterett. Jeg tror de taper der óg.

Det denne kjennelsen sier er at det er adskillig mer enn bare ordene, – deltakernes uttalelser som avgjør utfallet i en rettssak, og at den ikke-verbale kommunikasjonen gir meddommere viktig og korrekt informasjon. Noe blinde og døve ikke får i like stor grad.

Det er påstanden som blir rettskraftig når Høyesterett forkaster. … Men kanskje den burde hatt med noen tilføyelser.

“Hensynet til en forsvarlig, rettferdig og tillitsvekkende rettergang” beskriver bare hensikten, og den er jo grei. Det som mangler er en nærmere forklaring på hvordan antall sanser kommer inn. At det skulle forverre dømmekraften kan jo umiddelbart virke som en påstand uten facts, at det bare er noe som antas å være slik. En fordom altså. Det er i alle fall et etablert vitenskapelig faktum at tap av en sans ofte fører til at andre sanser skjerpes.

Det er jo mulig å innvende at f.eks. den blinde aldri vil kunne skue hunden på hårene og den døve aldri vil kunne mistolke måten ting blir sagt på, og at begge funksjonhemningene derfor sikret bedre objektivitet. En blind lytter lar seg ikke distrahere eller påvirke av de andre tilhørernes mimikk, … og jeg kunne sikkert fortsette. Sånn som Blindeforbundet ser ut til å gjøre.

Men jeg tror ikke det nytter, og det syns jeg er helt fair også. Det er ikke bare dommerne som skal sikres vidsyn og oversikt. Partene i saken, forsvar og aktorat , anklagede og fornærmede har krav på å bli både sett og hørt, helt klart og tydelig der de skal kunne bruke hele sitt register av talegaver og geberder, all singing and dancing, for å vinne. De har krav på den hele og fulle oppmerksomhet.

Jeg tviler ikke på at blinde eller døve dommere gir saken sin fulle oppmerksomhet, men selv om alt er relativt så er det i denne saken ikke nok.

Nå må snart noen be Erna ta seg en bolle.

En svær en, for nå er det nok. Hun, sammen med et maktarrogant AP fikk trumfet DLD gjennom i 2011, da hun fikk truet nok av sine egne partifeller til å gå inn for det menneskerettighetsstridige direktivet. Det vår nåværende statsminister og AP gjorde den gang var faktisk, sett i tilbakeblikk, et lovbrudd.

erna-2

Erna Solberg

EU domstolens kjennelse har ikke tilbakevirkende kraft, det er ikke mulig å “ta” noen rent rettslig her, men fra og med 8. april i år er er saken en helt annen for domstolen sier bl.a. i sin kjennelse at direktivet er ugyldig fra det øyeblikket det ble vedtatt. Allikevel kan alt tyde på at hun ikke vil gi seg. Det er beinskallepolitikk på sitt aller mest patetiske.

Før EU begikk den grandiose tabben det var å påby alle medlemslandene å implementere DLD så var ikke masselagring av informasjon om alle personers gjøren og laden noen viktig  sak her i landet. Uvisst av hvilken grunn ble det plutselig det, og for tilhengerne av dette så gikk det prestisje i å få demonstrert en nesegrus lydighet for byråkratpampene nede på kontinentet. Ja, og selvfølgelig tydelig demonstrere  tøff i trynet holdninger på området law & order.

Så det var ikke uten et visst hakaslepp jeg konstaterte at EU, denne kvasidemokratiske mastodonten faktisk hadde mekanismer som kunne utføre rasjonelle selvjusteringer.

hadia-3Det har ikke vi ser det ut til. I alle fall ikke med den ledelsen vi har i dag. Erna, med Hadia Tajik som sidekick og taburettløs væpner signaliserer at de vil gå en ny runde for å gjennomføre DLD. Det er noe ubehagelig og stinkende autoritært over hele scenariet der de sitter med rompa så ettertrykkelig plantet på tallerkenen, med små justeringer ….. og later som ingenting. Vi snakker altså politisk, maktarrogant drittlukt.

Og når jeg leser alle artiklene i dagspressen om dette så er det en ting som slår meg. – Ingen nevner mammuten som står midt i rommet; masselagring slik DLD la opp til virker ikke etter hensikten. Fremdeles etterlyses det kriminalsaker der disse fjellene av informasjon har kunnet bidra til oppklaring eller effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det har ingen effekt.

Så hva er det som hindrer oss i å beholde den justisen vi hadde fra før, der påtalemyndighetene skaffet seg hjemmel til overvåking i enkeltsaker hvor man hadde reelle mistanker og navngitte personer og miljøer å forfølge ?

Svaret ser ut til å være politikere som Erna Solberg og Hadia Tajik.

EU domstolen har erklært datalagringsdirektivet for ugyldig, følger Stortinget opp ?

trine-skei-grande

Enig Trine, dette var kos !

Våre folkevalgte slukte dette med tydelige brekninger da Arbeiderpartiet og Høyre, med kjipt flertall kjørte det igjennom i 2011. Det skapte stor debatt den gang og det har i ettertid vist seg å være en debatt som ikke har ebbet ut og forsvunnet.  I dag kunne Dagbladet bringe nyheten om at direktivet er kjent ulovlig, av EU domstolen.

Et gjennomgående argument fra forsvarerne av denne … etterretningens svar på snurpenota var at den som ikke har noe å skjule egentlig ikke har noe å bekymre seg for. Snedig akkurat den der. – De som mente at myndighetene slett ikke hadde noe med å legge seg opp i hvermansens kommunikasjon og internettbruk fikk straks tilskrevet seg et motiv; de hadde noe å skjule.

Jeg har vært imot dette makkverket fra dag 1 og derfor er det kos å lese EU domstolens begrunnelser for å trekke i snora.

Først av alt,  domstolens beskrivelse av informasjonen som skal samles inn:

Denne informasjonen, sett under ett, kan bidra til meget presis informasjon om privatlivet til enkeltpersoner; Daglige vaner, permanente og midlertidige oppholdssteder, daglige bevegelser, utførte handlinger, sosiale relasjoner og oppsøking av sosiale omgivelser.

… og rettens generelle mening om denne informasjonen

Retten inntar det standpunkt at, ved å beordre innsamling av slik informasjon og ved å gi nasjonale myndigheter adgang til de samme så vil direktivet i særlig alvorlig grad komme i konflikt med de fundamentale rettigheter til et privatliv, og kravet til beskyttelse av slike data.

Det høres absolutt ut som noe som er sagt tidligere, og som AP og Høyre sammen med et småskremt Storting, i total EU servilitet valgte å overhøre.

Motivet bak DLD er, som domstolen sier (og som vi alle vet)  det generelle ønsket om å forebygge alvorlig kriminalitet og bedre offentlig sikkerhet.

Men her er hva domstolen sier om akkurat det:

…ved å innføre DLD har EU lovgivningen overskredet prinsippet om at inngrepets alvorlighetsgrad skal stå i forhold til det som er inngrepets hensikt.

… den vidtrekkende og særlig alvorlige graden DLD kommer i konflikt med fundamentale rettigheter er ikke tilstrekkelig begrenset til det som er strengt nødvendig.

… direktivet berørerer alle, altfor generelt uten noen som helst differensiering, begrensing eller unntak sett i lys av at direktivets målsetting er å bekjempe kriminalitet.

… altså at det er too much rett og slett. Alle ansees som potensielle kriminelle.

Direktivet representerer også et stygt avvik fra det som er normale prosesser i en rettsstat;

DLD omtaler “alvorlig kriminalitet” bare som det de enkelte medlemsstater har definert i sine lovverk. Direktivet beskriver heller ikke prosedyrelle regler for når mydighetene kan få adgang til informasjonen og deretter bruke den.  Spesielt påpekes det at en slik adgang til informasjonen ikke kontrolleres av noen domstol eller av noen uavhengig instans.

Lagringstiden er ikke seks måneder, den er… tja .. ?

Lagringstiden er satt til alt fra seks måneder til to år, uten noen som helst objektive kriterier for hvordan denne tidsperioden skal fastsettes slik at den begrenses til det som er strengt nødvendig.

… og det er fullt mulig for overivrige cowboys å lagre dette for alltid …

Domstolen fastslår også at direktivet ikke beskriver tiltak for å gi tilstrekkelig sikkerhet med tanke på at informasjonen kan misbrukes, eller instrukser for hvordan informasjonen, etter utgått lagringstid, skal destrueres – en gang for alle.

Og tilslutt; Hey NSA, we got some snacks for you, tons of it !

Domstolen konstaterer tilslutt at direktivet ikke krever at informasjonen skal beholdes innenfor EU. Dette kommer i direkte konflikt med EU sitt charter som påbyr streng kontroll med slik informasjon. Denne kontrollen er en essensiell del av EU lovgivningen som er etablert for å sikre individuell beskyttelse med tanke på prosessering av personlige opplysninger.


Fra Danmark, som allerede i 2007 implementerte DLD til overmål, rapporteres det nå, syv år etterpå,  at det fremdeles ikke er mulig å påvise noen som helst effekt som dette har hatt i kriminalitetsbekjempelsen.  Av ti saker som det danske justisdepartementet  skulle fremlegge for EU for å beskrive tilfeller der lagret informasjon hadde blitt benyttet viste det seg at informasjonen ikke  hadde hatt noen betydning for etterforskingen i en eneste en av sakene.

Slett ingen overraskelse.  Jeg vil gå så langt som å påstå at en “utøver av grov kriminalitet”, altså en skurk i krimmens elitedivisjon, som havner i spjellet pga informasjon som er sopt inn vha DLD, ikke fortjener rangeringen.  Den som ønsker å være i den ligaen må som et minstemål være i stand til å planlegge og kommunisere med sine sammensvorne på et vis som parkerer DLD sin “radar”  fullstendig.  Selv et barn skjønner at det er et elementært krav.


nadia-2

… heilt unatyrligt … liksom ..

 

Hadia Tajik, AP sin store rising star ved siden av Jonas “Mister Dialog” G. Støre demonstrerer på upåklagelig vis politisk sleiphet og gir alle partidilterne et ansikt.  Hun har to mastergrader, en i menneskerettigheter og en i rettssikkerhet og nekter å svare på spørsmål om hvilke vurderinger hun gjorde i forkant da hun gikk inn for DLD.

Men, hun sier ikke “nei, ingen kommentar !”.   Hadia sier at det er “unaturlig å gi en juridisk vurdering nå“.

“Unaturlig” ??? I hvilken fauna da om jeg tør spørre.  De bruker slike fluffy formuleringer i den tro at ingen ser at hele rævva henger ute, eller kanskje de gir glatt faen.  Uansett, – det hun burde sagt var at det er helt håpløst å forsvare hennes votering nå.  Eller kanskje enda mer direkte og sannferdig;

Nei altså den einaste grynnen te at eg stemte som er gjorde var at noke aent ville betydd slytten på mitt avansement opp mot toppen i partiet.  Såklart drite eg i alt aent  enn det, hihi.  Ka tror du  egentligt at politikk dreie seg om eller ? E du tjokk i håve ?”

Men det gjorde hun selvfølgelig ikke.  Bye bye Hadia.


En av de som kommer fra denne saken dette med rak rygg og plettfritt rulleblad, ja faktisk med en gullstjerne i margen og “flink gutt” er FrPs Anders Anundsen, – vår justisminister.  Hans uttalelser rett i etterkant av det skammelige stortingsvedtaket står det respekt av.  Bl.a. dette: “Etter min oppfatning er frihet fra overvåking en helt grunnleggende del av frihetsbegrepet”.  For en ihuga anti-FrP’er som meg er dette ikke noe jeg sier uten en viss anstrengelse, men æres den som æres bør.

Det er veldig vanskelig å se for seg at han i dag, til tross for at han er i posisjon skulle gå tilbake på dette nå da EU domstolen har gitt han rett på alle punkter.  Men hvem vet.  Vår statsminister er en selverklært masseovervåker og det skulle ikke forbause meg om hun i sin uutgrunnelige og reaksjonære  visdom ser seg tjent med å partibølle svineriet gjennom.

Så gjenstår det å se hva benkesliterne i vårt Storting foretar seg i sakens anledning. Jeg er ikke optimist. For hvis Høyre og AP mot formodning skulle velge å kansellere DLD så innebærer jo det en innrømmelse av at de tok feil, og hvordan skulle det gå ?

På den annen side har jo AP her en gylden anledning til å reise kjerringa, de er jo i opposisjon, og skulle Høyre velge å bite seg fast i mørkeblå standhaftighet samtidig som Venstre følger opp sin tidligere dissens i denne saken så er det duket til … regjeringsskifte. Hehe.  Det er jo lov å håpe.

 

Foto: John T. Pedersen / Dagbladet

 

Katarsis

Da tilbygget forsvant med dunder og brak i løpet av helgen mistet jeg, i alle fall for noen måneder, mitt kjære vaskerom.  Det var gjennomgangen til dass #2 og min solrike morgenaltan med utsikt over dalen og våren.  Alt er nå vekk utenom porselenet,  men det er prisen man må betale for fremskrittet, og renselsen.

Tilbygget var blitt morkent i bånn.  Det råtnet fra rota og oppover.

dobbeldasser

Nettopp.  Jeg var egentlig aldri trygg på det som gikk for seg i første etasje.  Det var sikkert litt hvert.  Uansett hadde det ført til råte, og beviset for det er her.

Ok, jeg har jo litt kontakt med de, for husfredens skyld, men nå må de sitte der en stund med rompa bar.  Slaurane .  Og mens denne oppryddingen pågår kan alle i nabolaget se og forstå at all den rølpen rundt kåken ikke kom fra denne etasjen.  Til pass for de !  Renselse og rettferdighet.

Og tilbygget kommer tilbake det, med altan og det hele  for det har Maxmekker lovet.  Det er fint å ha noe å se fram til.

Dagbladets tegneseriekonkurranse er over, we have a winner (+kritikk)

Og det er “Generation Lost” av Andreas Iversen.  Her er førstestripa.

thewinner

Skjermskudd fra db.no

Selvfølgelig er denne ene stripa et altfor spinkelt grunnlag til å kunne gi noen kvalifisert omtale eller kritikk av Iversens prosjekt, og særlig med tanke på at undertegnede selv  har en liten og forlengst glemt  fortid som tegneserieforfatter.  Man skal som sagt ikke kaste stein når man selv sitter i glasshus, noe Stavanger Aftenblads faste tegner (og Ottar-medlem) harmdirrende påpekte da jeg våget meg frempå med kritikk av hennes kuknesetegning av Odd Nerdrum for et par år siden.  Utfordringen jeg fikk fra henne om å “vise hva jeg stod for” (sånn noenlunde) med en tegning, besvarte jeg, men så ble det helt stille.  Selvfølgelig.  Hun fant vel ut at det var under hennes verdighet.

rdEn gamlis som jeg er selvfølgelig altfor døll/last century/corny  til å kunne hamle opp med dagens fasttracka mediaungdom.   Ingen gidder lese svart-hvitt serier om Ronald Dunck, Dricula, Condomet, Palle Waffel, Stein Døhv eller Nalle Poit.  Alvorlig talt.  At en godt voksen mann som jeg i det hele tatt tegner slike ting er jo nesten ekkelt.  Derfor trengte jeg  ikke lange tenkepausen for å bestemme meg for å drite i å sende inn noe bidrag til konkurransen. Snufs.

Misunnelig ? Selvfølgelig er jeg det.  Til gjengjeld er det såpass dårlig stilt med skamfølelsen at det går ut på ett så jeg  flesker til allikevel.  Så altså; Kjør kritikk !

Dagbladets tegneseriestriper fallerer.  Et par hederlige unntak er Lunch og Pondus (hvis man siler vekk fotballvrøvlet til sistnevnte) , men Nemi, Rocky og Zelda er det verre med.

Nemi har alltid representert et lavmål hva gjelder tegneferdigheter.  Blackmetal imaget har forlengst gått ut på dato og “typene” hennes er … ubeskrivelig motbydelige plastikk-karikaturer av en pubertal mus sine mannedrømmer.   En gang i året (max) kan jeg spandere på meg ett rykk i smilebåndet.  Åjavelja, her har vi enda en overdrevet nemi-grimase Nææh !! *gjesp*.  Nemi burde egentlig bare følge i “Zofies verden” sine fotspor….

Rocky bare babler.  Snakkeboblene er store som bykvartaler og truer med å dytte figurene ned av stolen/benken/barkrakken og fortrenge de ut av hele ruta. Poengene virker som de er samlet opp på genialt bånnskeve nachspiels, og etterhvert har jeg mer og mer problemer med å mobilisere leselysten som trengs for å tråle meg gjennom kakkelet.  I en tegneseriestripe er tegningen, bildet en viktig del av poenget.  Kanskje den viktigste.  Det er det så godt som slutt med for Rocky sin del.  På engelsk ville jeg sagt at Rocky er et eklatant eksempel på en karakter som “has vanished up his own bum”.  Det gjelder forresten også for Nemi, mye faktisk.

Zelda startet friskt, viste både mus og pupp og fikk meg til å flire.  Hun slår Nemi ned i støvlettene når det gjelder tegneferdighet,  men hun har etterhvert havnet i en gørkjedelig rundkjøring rundt kjønnsroller og snakkeboblene eser ut.  Hun bør ta seg sammen, eller rettere sagt gi skikkelig faen.  Seriøst.  Jeg tror hun kan bedre enn dette.

Så var det vinneren, “Generation Lost” da.  … tja.  Hva skal man si ? Komikken i det å karikere asosiale online-junkies med øynene klistra på mobilen/laptopen/skjermbrettet ser ut til å ha etablert seg som en standardøvese som alle  komistripeforfattere må levere, flere ganger årlig.  Jeg antar at jeg har sett noen tusen (ca.)  allerede.  Tegneferdighetene varsler ikke godt.  Pregløse, kjedelige, strekgjerrige tryner og personer som oppholder seg i rom med skeive gulv og mislykket perspektiv (evt. sofaer der bare ett bein når ned til gulvet) vekker heller ikke den store begeistringen.  For ikke å nevne denne evinnelige, desillusjonerte, “ironiske” og ångdummelige humoren med populærkulturelle og trendy referanser.  Den humoren vi gamliser ikke forstååår.  Helt sant.   Seriens tittel varsler jo om det.  Herregud så kjedelig.  Hakk i plata.

Næh.  We are not amused som dronning Victoria sa.

IQ testing …

… har jeg et litt ambivalent forhold til.  En ting derimot er jeg ganske klar på; Mensa, klubben for de som har gyldig IQ-score,  er skikkelig harry.  Man skulle tro at de med såpass stor “mental yteevne” ville klare å innse det, men det gjør tydeligvis ikke alle med svart belte i frimerkesamling.

Om det er den gjengen som har klargjort denne testen for nettet er uklart.

sproesmaal-2

De skal uansett ha 50 spenn for å sende meg resultatet, mitt sertifikat…  Et tenke-sertifikat sannsynligvis.  Jeg står i alle fall over og tenker videre uten.

Navnet skjemmer ingen, … eller ?

Den onde lille morderpølsa fra Nord-Korea trenger olje og det ser ut som det ikke er bare å handle slikt inn på vanlig vis for en mann av hans kaliber. Han må gjøre dealer med Libyas opprørere, og akkurat det ser ut til å kødde seg litt til for han.

Morning Glory

Morning Glory

Kanskje det er derfor han har sendt oljetankeren “Morning Glory” for å hente greiene hjem ?

Hmmm. Jo, det er nok det.

VGTV

Jeg satt her og leste vg.no da plutselig en eller annen begynte å bable russisk.  Ikke hadde jeg klikket på noe som helst.  Mystisk.  Forklaringen fikk jeg da jeg scrollet litt ned på siden.

vgtv-putin

Go VGTV !!!

Det blir bare tegning for tiden …

… mange tegninger.

tank

 graps uten mening

 

 

bilukk

en sløsing med tid

men mye bedre enn jabb …

smenkom ting jeg ikke ønsker å gjøre rede for

nemilakrisenda.

Derfor blir det heller sex & crime.

Det hendte i de dager, at de skulle åpne enda et hotell i Stavanger by, og de trengte 100 motiverte ansatte brennkvikt. Og  for å gi det en ekstra dreis la de de opp til en  audition x-factor style i DNB Arena.  – Ikke komme inn på et ryddig kontor og snakke med noen nei.  Rett inn og bend over.

God natt.

lakris