justis

Lausbikkjejustis

Som å spane en journalist, for så å kaste seg over kilden hans. Voff !! Voff !!

Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold sier at det eneste som rettferdiggjør dette er at razziaen direkte bidrar til å stoppe en terrorhandling på norsk jord.

“Rettferdiggjør” i denne sammenhengen koker selvfølgelig ned til spørsmålet om aksjonen var lovlig.

Det var den ikke. Ikke enda i alle fall. Anundsen & Co. trenger litt mer tid, så foreløpig er dette ‪#‎lausbikkjejustis‬. Den nye norske trenden, long overdue som gutta over there ville sagt.

Lausbikkjejustis, kort forklart, er en spesiell form for rettsforståelse. Den legaliserer alle former for antasting, rompesnusing, glefsing og generell mayhem. Rettsgrunnlaget for lausbikkjejustisen bygger ene og alene på luktesansen, som til gjengjeld kan spore en fjert fra andre siden av byen. Så sies det i alle fall.

Kjersti

Kjersti Løken Stavrum, gen. sekr.

Norsk Presseforbund

PST må stoppe umiddelbart og forsikre oss på en troverdig måte at de ikke har og ikke kommer til å gjennomgå dette materiale“, sier Kjersti Løken Stavrum.

Fagert ønske, derom ingen tvil, men akk, – det er bare veldresserte fuglehunder som ikke moser rypa.

FB

Monika-sakens Catch-22

Spesialenheten for politisaker innfrir nok en gang, med fuck all.  Absolutt ikke uventet.  Det er politiet som etterforsker seg selv så da går det slik.

Det har aldri lyktes noen å dressere ei bikkje opp til å bite seg selv hardt i halen som straff for noe den har gjort.

Å ilegge en offentlig etat en “foretaksstraff” er helt absurd. Dette er en straffereaksjon som kun har en effekt når den brukes mot private foretak og som dermed svir – økonomisk.

For et politikammer er effekten kun den at etatens muligheter til å utføre de oppgavene den er pålagt begrenses.  Resultatet blir at  skattebetalerne rammes.  Dermed kan man fortsette der man slapp, med udugelighet.

Hele ordningen med denne “Spesialenheten” må revurderes.  Konklusjonen derfra er bare nok et bevis på … udugelighet.

Fakkeltog mot mobbing ?

Jeg tipper, med veldig gode odds at det er omtrent like nyttig som fakkeltog mot IS.  De som stiller opp og fakler går nok til sengs med litt bedre samvittighet men jeg har ingen tro på at det blir noen bedring av den grunn.

mobbefakkel

Mobbere kommer til å holde på helt til de bli stoppet.  Enten ved at mobilabonnement, facebook konto eller hva det skulle være blir stengt,  skolen utviser de eller rett og slett at pappaen til mobbeofferet begår selvtekt og denger livskiten ut av mobberen, eller mobberens foresatte. Continue reading

Justitia må være blind …

… men ikke hennes dommere. De kan heller Ikke være døve. Det har Borgarting lagmannsrett nå gitt Oslo Tingrett medhold i og forkastet Blindeforbundets anke etter at en blind person  ble strøket fra ljustisiaisten over meddommere, -meddommerutvalget.

I saken står bl.a. FNs konvensjon for funksjonshemmede mot ” hensynet til en forsvarlig, rettferdig og tillitvekkende rettergang”.

Siste nytt er at kjennelsen nå er anket til Høyesterett. Jeg tror de taper der óg.

Det denne kjennelsen sier er at det er adskillig mer enn bare ordene, – deltakernes uttalelser som avgjør utfallet i en rettssak, og at den ikke-verbale kommunikasjonen gir meddommere viktig og korrekt informasjon. Noe blinde og døve ikke får i like stor grad.

Det er påstanden som blir rettskraftig når Høyesterett forkaster. … Men kanskje den burde hatt med noen tilføyelser.

“Hensynet til en forsvarlig, rettferdig og tillitsvekkende rettergang” beskriver bare hensikten, og den er jo grei. Det som mangler er en nærmere forklaring på hvordan antall sanser kommer inn. At det skulle forverre dømmekraften kan jo umiddelbart virke som en påstand uten facts, at det bare er noe som antas å være slik. En fordom altså. Det er i alle fall et etablert vitenskapelig faktum at tap av en sans ofte fører til at andre sanser skjerpes.

Det er jo mulig å innvende at f.eks. den blinde aldri vil kunne skue hunden på hårene og den døve aldri vil kunne mistolke måten ting blir sagt på, og at begge funksjonhemningene derfor sikret bedre objektivitet. En blind lytter lar seg ikke distrahere eller påvirke av de andre tilhørernes mimikk, … og jeg kunne sikkert fortsette. Sånn som Blindeforbundet ser ut til å gjøre.

Men jeg tror ikke det nytter, og det syns jeg er helt fair også. Det er ikke bare dommerne som skal sikres vidsyn og oversikt. Partene i saken, forsvar og aktorat , anklagede og fornærmede har krav på å bli både sett og hørt, helt klart og tydelig der de skal kunne bruke hele sitt register av talegaver og geberder, all singing and dancing, for å vinne. De har krav på den hele og fulle oppmerksomhet.

Jeg tviler ikke på at blinde eller døve dommere gir saken sin fulle oppmerksomhet, men selv om alt er relativt så er det i denne saken ikke nok.

Nå må snart noen be Erna ta seg en bolle.

En svær en, for nå er det nok. Hun, sammen med et maktarrogant AP fikk trumfet DLD gjennom i 2011, da hun fikk truet nok av sine egne partifeller til å gå inn for det menneskerettighetsstridige direktivet. Det vår nåværende statsminister og AP gjorde den gang var faktisk, sett i tilbakeblikk, et lovbrudd.

erna-2
Erna Solberg

EU domstolens kjennelse har ikke tilbakevirkende kraft, det er ikke mulig å “ta” noen rent rettslig her, men fra og med 8. april i år er er saken en helt annen for domstolen sier bl.a. i sin kjennelse at direktivet er ugyldig fra det øyeblikket det ble vedtatt. Allikevel kan alt tyde på at hun ikke vil gi seg. Det er beinskallepolitikk på sitt aller mest patetiske.

Før EU begikk den grandiose tabben det var å påby alle medlemslandene å implementere DLD så var ikke masselagring av informasjon om alle personers gjøren og laden noen viktig  sak her i landet. Uvisst av hvilken grunn ble det plutselig det, og for tilhengerne av dette så gikk det prestisje i å få demonstrert en nesegrus lydighet for byråkratpampene nede på kontinentet. Ja, og selvfølgelig tydelig demonstrere  tøff i trynet holdninger på området law & order.

Så det var ikke uten et visst hakaslepp jeg konstaterte at EU, denne kvasidemokratiske mastodonten faktisk hadde mekanismer som kunne utføre rasjonelle selvjusteringer.

hadia-3Det har ikke vi ser det ut til. I alle fall ikke med den ledelsen vi har i dag. Erna, med Hadia Tajik som sidekick og taburettløs væpner signaliserer at de vil gå en ny runde for å gjennomføre DLD. Det er noe ubehagelig og stinkende autoritært over hele scenariet der de sitter med rompa så ettertrykkelig plantet på tallerkenen, med små justeringer ….. og later som ingenting. Vi snakker altså politisk, maktarrogant drittlukt.

Og når jeg leser alle artiklene i dagspressen om dette så er det en ting som slår meg. – Ingen nevner mammuten som står midt i rommet; masselagring slik DLD la opp til virker ikke etter hensikten. Fremdeles etterlyses det kriminalsaker der disse fjellene av informasjon har kunnet bidra til oppklaring eller effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det har ingen effekt.

Så hva er det som hindrer oss i å beholde den justisen vi hadde fra før, der påtalemyndighetene skaffet seg hjemmel til overvåking i enkeltsaker hvor man hadde reelle mistanker og navngitte personer og miljøer å forfølge ?

Svaret ser ut til å være politikere som Erna Solberg og Hadia Tajik.

EU domstolen har erklært datalagringsdirektivet for ugyldig, følger Stortinget opp ?

trine-skei-grande
Enig Trine, dette var kos !

Våre folkevalgte slukte dette med tydelige brekninger da Arbeiderpartiet og Høyre, med kjipt flertall kjørte det igjennom i 2011. Det skapte stor debatt den gang og det har i ettertid vist seg å være en debatt som ikke har ebbet ut og forsvunnet.  I dag kunne Dagbladet bringe nyheten om at direktivet er kjent ulovlig, av EU domstolen.

Et gjennomgående argument fra forsvarerne av denne … etterretningens svar på snurpenota var at den som ikke har noe å skjule egentlig ikke har noe å bekymre seg for. Snedig akkurat den der. – De som mente at myndighetene slett ikke hadde noe med å legge seg opp i hvermansens kommunikasjon og internettbruk fikk straks tilskrevet seg et motiv; de hadde noe å skjule.

Jeg har vært imot dette makkverket fra dag 1 og derfor er det kos å lese EU domstolens begrunnelser for å trekke i snora.

Først av alt,  domstolens beskrivelse av informasjonen som skal samles inn:

Denne informasjonen, sett under ett, kan bidra til meget presis informasjon om privatlivet til enkeltpersoner; Daglige vaner, permanente og midlertidige oppholdssteder, daglige bevegelser, utførte handlinger, sosiale relasjoner og oppsøking av sosiale omgivelser.

… og rettens generelle mening om denne informasjonen

Retten inntar det standpunkt at, ved å beordre innsamling av slik informasjon og ved å gi nasjonale myndigheter adgang til de samme så vil direktivet i særlig alvorlig grad komme i konflikt med de fundamentale rettigheter til et privatliv, og kravet til beskyttelse av slike data.

Det høres absolutt ut som noe som er sagt tidligere, og som AP og Høyre sammen med et småskremt Storting, i total EU servilitet valgte å overhøre.

Motivet bak DLD er, som domstolen sier (og som vi alle vet)  det generelle ønsket om å forebygge alvorlig kriminalitet og bedre offentlig sikkerhet.

Men her er hva domstolen sier om akkurat det:

…ved å innføre DLD har EU lovgivningen overskredet prinsippet om at inngrepets alvorlighetsgrad skal stå i forhold til det som er inngrepets hensikt.

… den vidtrekkende og særlig alvorlige graden DLD kommer i konflikt med fundamentale rettigheter er ikke tilstrekkelig begrenset til det som er strengt nødvendig.

… direktivet berørerer alle, altfor generelt uten noen som helst differensiering, begrensing eller unntak sett i lys av at direktivets målsetting er å bekjempe kriminalitet.

… altså at det er too much rett og slett. Alle ansees som potensielle kriminelle.

Direktivet representerer også et stygt avvik fra det som er normale prosesser i en rettsstat;

DLD omtaler “alvorlig kriminalitet” bare som det de enkelte medlemsstater har definert i sine lovverk. Direktivet beskriver heller ikke prosedyrelle regler for når mydighetene kan få adgang til informasjonen og deretter bruke den.  Spesielt påpekes det at en slik adgang til informasjonen ikke kontrolleres av noen domstol eller av noen uavhengig instans.

Lagringstiden er ikke seks måneder, den er… tja .. ?

Lagringstiden er satt til alt fra seks måneder til to år, uten noen som helst objektive kriterier for hvordan denne tidsperioden skal fastsettes slik at den begrenses til det som er strengt nødvendig.

… og det er fullt mulig for overivrige cowboys å lagre dette for alltid …

Domstolen fastslår også at direktivet ikke beskriver tiltak for å gi tilstrekkelig sikkerhet med tanke på at informasjonen kan misbrukes, eller instrukser for hvordan informasjonen, etter utgått lagringstid, skal destrueres – en gang for alle.

Og tilslutt; Hey NSA, we got some snacks for you, tons of it !

Domstolen konstaterer tilslutt at direktivet ikke krever at informasjonen skal beholdes innenfor EU. Dette kommer i direkte konflikt med EU sitt charter som påbyr streng kontroll med slik informasjon. Denne kontrollen er en essensiell del av EU lovgivningen som er etablert for å sikre individuell beskyttelse med tanke på prosessering av personlige opplysninger.


Fra Danmark, som allerede i 2007 implementerte DLD til overmål, rapporteres det nå, syv år etterpå,  at det fremdeles ikke er mulig å påvise noen som helst effekt som dette har hatt i kriminalitetsbekjempelsen.  Av ti saker som det danske justisdepartementet  skulle fremlegge for EU for å beskrive tilfeller der lagret informasjon hadde blitt benyttet viste det seg at informasjonen ikke  hadde hatt noen betydning for etterforskingen i en eneste en av sakene.

Slett ingen overraskelse.  Jeg vil gå så langt som å påstå at en “utøver av grov kriminalitet”, altså en skurk i krimmens elitedivisjon, som havner i spjellet pga informasjon som er sopt inn vha DLD, ikke fortjener rangeringen.  Den som ønsker å være i den ligaen må som et minstemål være i stand til å planlegge og kommunisere med sine sammensvorne på et vis som parkerer DLD sin “radar”  fullstendig.  Selv et barn skjønner at det er et elementært krav.


nadia-2
… heilt unatyrligt … liksom ..

 

Hadia Tajik, AP sin store rising star ved siden av Jonas “Mister Dialog” G. Støre demonstrerer på upåklagelig vis politisk sleiphet og gir alle partidilterne et ansikt.  Hun har to mastergrader, en i menneskerettigheter og en i rettssikkerhet og nekter å svare på spørsmål om hvilke vurderinger hun gjorde i forkant da hun gikk inn for DLD.

Men, hun sier ikke “nei, ingen kommentar !”.   Hadia sier at det er “unaturlig å gi en juridisk vurdering nå“.

“Unaturlig” ??? I hvilken fauna da om jeg tør spørre.  De bruker slike fluffy formuleringer i den tro at ingen ser at hele rævva henger ute, eller kanskje de gir glatt faen.  Uansett, – det hun burde sagt var at det er helt håpløst å forsvare hennes votering nå.  Eller kanskje enda mer direkte og sannferdig;

Nei altså den einaste grynnen te at eg stemte som er gjorde var at noke aent ville betydd slytten på mitt avansement opp mot toppen i partiet.  Såklart drite eg i alt aent  enn det, hihi.  Ka tror du  egentligt at politikk dreie seg om eller ? E du tjokk i håve ?”

Men det gjorde hun selvfølgelig ikke.  Bye bye Hadia.


En av de som kommer fra denne saken dette med rak rygg og plettfritt rulleblad, ja faktisk med en gullstjerne i margen og “flink gutt” er FrPs Anders Anundsen, – vår justisminister.  Hans uttalelser rett i etterkant av det skammelige stortingsvedtaket står det respekt av.  Bl.a. dette: “Etter min oppfatning er frihet fra overvåking en helt grunnleggende del av frihetsbegrepet”.  For en ihuga anti-FrP’er som meg er dette ikke noe jeg sier uten en viss anstrengelse, men æres den som æres bør.

Det er veldig vanskelig å se for seg at han i dag, til tross for at han er i posisjon skulle gå tilbake på dette nå da EU domstolen har gitt han rett på alle punkter.  Men hvem vet.  Vår statsminister er en selverklært masseovervåker og det skulle ikke forbause meg om hun i sin uutgrunnelige og reaksjonære  visdom ser seg tjent med å partibølle svineriet gjennom.

Så gjenstår det å se hva benkesliterne i vårt Storting foretar seg i sakens anledning. Jeg er ikke optimist. For hvis Høyre og AP mot formodning skulle velge å kansellere DLD så innebærer jo det en innrømmelse av at de tok feil, og hvordan skulle det gå ?

På den annen side har jo AP her en gylden anledning til å reise kjerringa, de er jo i opposisjon, og skulle Høyre velge å bite seg fast i mørkeblå standhaftighet samtidig som Venstre følger opp sin tidligere dissens i denne saken så er det duket til … regjeringsskifte. Hehe.  Det er jo lov å håpe.

 

Foto: John T. Pedersen / Dagbladet

 

Det er selvfølgelig forskjell på folk …

… og noen er mer forskjellige enn andre.

Er det O.J. som går der ?

Dermed er vel snart  denne karen igjen uniformert og spankulerer eller triller rundt, med lett tilgang til skarpladde våpen. Årsaken til dette er at Tønsberg tingett  ikke har funnet “skjellig grunn” til å mistenke han lenger.

Det som har fremkommet i saken, i det minste det vi har kunnet lese i pressen må ha møtt en formidabel motstand og tunge argumenter i rettssalen for at han nå skal bli løslatt.

Hendelsesforløpet, slik det er beskrevet av den tiltalte er såpass utrolig at hvis historiene om selvmord skulle skrives så vil den han forteller måtte plasseres i en egen, veldig sjelden kategori.

Hans egen rolle i etterforskingen reiser så mange rare og ubesvarte spørsmål at det nesten er meningsløst å vurdere et skyldsspørsmål ut fra kriteriene for “skjellig grunn til mistanke”,  – men det er altså disse argumentene som er så svake at han ikke kan varetektsfengsles lenger.  Dette til tross for at han er tiltalt en forbrytelse som kan medføre  10 års soning eller mer (forsettlig drap under skjerpende omstendigheter). Loven presiserer i så fall at det må foreligge tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken.  Her vasser påtalemyndighetene i “andre forhold“.

Forklaringer fra rundt 100 vitner har bidratt til at mannens forklaring er svekket, sier politiadvokat Dalhaug.  Det virker absolutt ikke slik.  I saker som denne er den norske hovedregelen at tiltalte blir sittende i varetekt.  Denne saken er av en eller annen grunn et unntak, ser det ut til.

Med respekt for allminnelige folks rettsoppfatning burde også vi fått høre hva som ble lagt frem i det rettsmøtet, – hva forsvarets motargumenter var,  men den respekten får vi visst ikke i dette tilfellet.

Respekt ja..  Ideélt burde det også bety tillit.   Jeg vil tro at akkurat dét har denne politimannen i godt monn hos dommerne i tingretten.

Det er slett ikke alle som har det.


les også:

Politimann siktet for forsettlig drap

Drapssiktet politimann fengsles i fire uker

Politiet slipper siktet politimann fri   – og dette har forhørsretten kommet frem til  før rekonstruksjonen…. Forhåndsfrifinnelse (nytt begrep ?)

Rekonstruerer kvelden på brua

Her viser drapssiktet politimann hva som skjedde natta Linn Madelen forsvant 

Frykter de skal møte politimannen på gata

Carl the Cannon fyrer løs, i ørska !

FrPs upensjonerte og løse kanon Carl I. Hagen viser igjen sin grenseløse generøsitet i arbeidet for å bidra til at hans parti skal klatre på meningsmålingene.

eksempel på løs kanon

Politikk er ofte ensbetydende med å rakke ned på sine motstandere.  Det vet Carl. Jo verre saker man kan komme opp med jo bedre, inntil en viss grense antar jeg. Om denne grensen går ved å kalle regjeringen for mordere eller enda lenger uti hutiheiti vet jeg ikke, men hey … medskyldige i mord !! Det er trøkk i det.

Rødvinstrøkk ? Tja…

Nok fengselsplasser og skikkelige dommer hadde garantert at slike som drapsmannen fra Ålesund ikke hadde kunnet begå sine forbrytelser for de hadde sittet på vann og brød i et privatdrevet fengsel eid av luefjompen Thon,  bevoktet av wannabe-poliser fra Securitas, – hvis Carl fikk rule.

Lønnsomme fenglser også ganske sikkert, som kunne garantere utbytte til sine eiere forutsatt at dommerne var innforstått med problematikken rundt fullt belegg. En FrP-justisminister i Carls ånd vil nok kunne borge for det.

Det er så mye uprøvd her. Bare tenk på mulighetene som ligger der, – som oljen i Lofoten dog uten torsk og annet sårbart. Bare en gjeng kriminelle, og de har vi nok av.  Riktignok ikke så mange som i USA men forretningsmodellen er klar;  Soningsutsetting til private aktører som igjen sender regningen til oss.  Ikke de heavy og farlige, for de skal statsfengslene ta seg av.  Akkurat som før altså, bare med en liten vri som har store likhetstrekk med FrPs løsninger på helsefronten.

Carl I. Hagen ! Morgendagens mann …. NOT

 

Les også Hagens mageplask

 

foto: Agnete Brun/Dagbladet

Under falskt flagg, i full uniform

Folk flest har vel nå fåttt med seg saken der en politibetjent, etter å ha kalt statsministeren for “et krapyl” på FB fikk sparken.

Det var i alle fall den opprinnelige vinklingen i denne saken og vi satt alle igjen med inntrykk av en opphøyet og hårsår statsleder som har snikinnført et tillegg til det vi kaller “majestetsfornærmelse”, nemlig “statsministerfornærmelse”, eller mer presist “jensekrenkelse”. Fy faen Jens … liksom.

Nå viser det seg at “krapyl”-betegnelsen bare er lommerusk i forhold til andre ytringer Stein-Robin Kleven Berg har kommet med i de seneste år, og at det slett ikke er statsministerens ve og vel dette handler om.

Disse skriveriene avslører at det politimannen serverer egentlig hører hjemme i det som kalles for søppelsegmentet av ytringer i sosiale medier. Forstokket menneskeforakt, generalisering, fascisme etc. etc. Holdninger som sikkert mange har (ref. FrP’s oppslutning) og som mange serverer, i fylla, i privaten og i andre situasjoner der de føler seg trygge.

MEN, ikke på FB i full politiuniform. Da skjer det en sammenblanding som det er fullt ut forståelig at politimester Bakke har reagert på.

Utrolig nok presterer Kleven Berg påstanden om at disse ekle redneckvitsene og dritslengingen hans ikke er hans egne !!!. Når han blir spurt om han tror FB-kontoen hans er hacket (siden det nødvendigvis måtte være den eneste forklaringen) så svarer han at han ikke vet, men at han gjerne vil komme til bunns i saken.

Det tror jeg ikke han vil. Han har etter krapyl-oppslaget drevet iherdig luking i FB-skiten han har lagt igjen, men dessverre har noen ekskrementer gått under radaren hans og nå havnet på “trykk” i nettavisene.

Jeg håper oppsigelsen opprettholdes. Å henvise til ytringsfriheten i denne saken er å seile under falskt flagg, og det å påstå at han ikke har skrevet disse tingene er løgn.

Slike politimenn det vil gamle Norge IKKE ha.

Noen som vil vedde …

… på hvor lang tid det tar før denne personen må løslates. Han har nå utholdt norsk varetekt i to-tre uker, marathon forhør uten på ha blitt tatt i løgn og selvfølgelig  blitt utstyrt med evigvarende brennmerke som “skyldig”.

Det begynner å haste med ett gjennombrudd nå, etterhvert som den uunngåelige prosessen som heter “prestisje” begynner å gjøre sin virkning i påtalemyndihetenes leir.

“Det skal ikke ha kommet fram nye opplysninger i dagens avhør som styrker mistanken mot 64-åringen.” – kan jeg lese i db.no.  Dette stikk i strid med hva en av politietterforskerne sa for få dager siden, da hun forhåndsprosederte i et intervju om at “nye funn styrket mistanken”.

Isolat skal  ikke brukes som en forhørsmetode, men det gjøres i Norge.  Dette kaller Amnesty for tortur.

 Foto: db.no

Den eneste straffen vi har er frihetsberøvelse.

Well, bortsett fra samfunnstjeneste og bøter eller inndraging av rettigheter og lisenser. Det holder det. Forslag om f.eks. å innføre soning på “vann og brød”, – og derved få straffen redusert til en tredjedel hører hjemme i det primitive idélandskapet der bl.a. en fordums sørlandsk politisjef pleidde å vanke. Han hadde innsett at for å lage omelett så måtte man knuse egg. – En erkjennelse man ikke trenger særlig stor horisont for å få øye på og som man helst bør unngå.

Men så var det denne morderfrosken der nede i brønnen. Han har pc på cella og ønsker å blogge. Ingen lurer på hva han kommer til å blogge om.

Og så var det den frihetsberøvelsen, eller mer presist innesperringen.

Eksempel på frihetsberøvelse

Slik jeg ser det så sitter man ikke innesperret hvis man kan blogge ut i verden. Det får ikke hjelpe om hvert komma som sendes ut eller kommer inn undersøkes og sensureres. Er man aktiv på nettet så er frihetsberøvelsen kraftig redusert. For personer som kan sitte hjemme i årevis og bare lever sitt liv på nettet vil forskjellen fra å være fri og det å være fengslet bare være av teknisk art.

I dag kunne jeg lese at etter domsavsigelsen i går så er pc-på-cella avtalen frosken hadde ikke lenger i kraft.

Da er det bare å gjøres som dommerne sa. Det vil si; Ut med pc’en. Gi han én blyant i året og et par kladdebøker anno 1962 (de grønne med brune ark), – og til nøds et viskelær.

Ikke akkurat skam, men noe som ligner på det.

Det er det jeg føler når jeg i disse dager kan lese om forferdelsen som beskrives i Stavangers lokalpresse.

Saken gjelder mc-klubben Joker som i disse dager er blitt medlem i Gypsy Joker MC.  Her er et bilde fra inngangspartiet til klubben.


Legg merke til fotografens vinkling her, med et stort søppelspann i forgrunnen…. kreativt.

Legg også merke til den røde pilen.  En meter til høyre for den var min inngangsdør.  Huset til høyre var altså  min bolig og der bodde jeg i over 15 år (frem til 2006), hvorav minst 10 av disse var med Joker MC som naboer.  Så dette er min erfaring med Joker:

Årlig arrangerte de vår-fest (selvfølgelig med høflig nabovarsel til alle i nærheten), med oppdekning, grillsnacks, telt, bord og innleid band og jeg var selv på noen av disse.  Det svingte det. En gang da de ville en ha en privat liten rotbløyte husker jeg at politiet dukket opp og beslagla ca. en lastebil med øl.
Øllet, og bilen måtte politiet pent levere tilbake igjen, omsider, men de greidde i alle fall å føkke opp den festen.

En gang i løpet av disse 10 årene hadde de et uhell på en slik fest, og en flaske klarte å lage brist i frontvinduet på bilen min som stod parkert like ved.  Etter en henvendelse til ledelsen i klubben ble reparasjonen betalt prompte, uten sure miner av noe slag.  De var også behjelpelige en gang da jeg hadde problemer med en ødelagt lås i ytterdøren.  Gratis.
Joker MC var mao en drømmenabo, hjelpsom, sosial og  en som aldri laget bråk og surr.  Verven i Stavanger er både óg den, det er et røfft nabolag, så jeg foretrakk å parkere min kliss nye konsulent-Volvo så nær inngangspartiet deres som mulig.  Den fikk stå i fred der.

Så leser jeg at denne Gypsy organisasjonen som Joker nå sogner til har vært slemme i Australia og har ingen grunn til å tvile på det.  Uansett, – politiet i Stavanger strever med å dokumentere kriminalitetsgehalten hos innehaverne og at det skjer noe slemt i lokalene deres, men sier at de nå skal ha et “forsterket medlemsfokus”.  De skal gi de litt pes, slik som de allerede har fått i årevis.

Jeg syns dette virker hysterisk, og uten annen backing enn skikkeligheten, den som ikke trenger hjemmel for å skrike opp om ditt og datt, eller for å trø litt utenfor det som har ryggdekning i lover og forskrifter.

Hvorfor er det så vanskelig å anvende godt gammeldags politihåndverk, ETTERFORSKING f.eks. ?  Hva med å ligge lavt, holde kjeft og så heller komme på banen når man har noe å slå i bordet med, og ikke bare huffameg-fortellinger fra down-under.

ÅNeida,   dette er STAVANGÅRR, – og nå er det Joker som skal herpes. De er de slemmeste i hele byen, garantert.  Politiet skal bare bevise det først, men kjenner jeg byen rett er kanskje ikke det så viktig.

Det er mange steder der man kan forvente å finne mange med urent mel i posen, med svin på skogen og skit på vingene.  Steder med en, … hva skal jeg si, – statistisk sett høyere forekomst av skurker.  Hva med finansinstitusjoner ?   Når jeg finleser “etterforskingsresultatene” mot Joker MC så er det meste på plass, huffameg og fysj og uff… og jadda.  Men så var det resten da ?


PS: Vi så det samme her i byen da “Love Shop” ble offer for hylekoret.  Egentlig kunne innehaveren hatt et par kontainere i bakgården, fylt opp av mishandlete, utnyttetede og smulglete kvinner fra øst-Europa etter hva jeg kunne lese den gang.  De ble selvfølgelig ikke funnet, men like fullt ble det fremmet forslag i bystyret som ville krevd radikale ommøbleringer i kommunelovgivningen.  Helt kykkeliky mao, men de ville “markera seg”.

foto: Rogalands Avis/Erik Holsvik